info@luks-pz.net
+38534312588

OPĆI UVJETI PUTOVANJA

OPĆI UVJETI

Opći Uvjeti putovanja (u daljnjem: Uvjeti putovanja), kao i Ponuda i Program putovanja, sastavni su dio Ugovora o organiziranju paket aranžmana (u daljnjem: Ugovor).
Ugovor se sklapa u pisanom obliku između organizatora putovanja – Luks Commerce d.o.o. (u daljnjem: organizator putovanja) i putnika ili zakonskog zastupnika putnika (u daljnjem: ugovaratelj). Ukoliko ugovaratelj potpisani primjerak Ugovora ne dostavi organizatoru putovanja, Ugovor se smatra sklopljenim uplatom predujma.
Potpisivanjem Ugovora, kao i uplatom predujma, ugovaratelj potvrđuje da je upoznat sa svim odredbama Ponude, Programa putovanja i Uvjetima putovanja te da je sa istima suglasan.

OBVEZE ORGANIZATORA PUTOVANJA

Organizator putovanja se obvezuje putniku izvršiti usluge predviđene prihvaćenom Ponudom, u skladu s Programom putovanja i Ugovorom te skrbiti o pravima i interesima putnika, u skladu s poslovnim običajima u turističkoj djelatnosti.
Organizator putovanja je dužan pri izboru izvršitelja usluga postupati pažnjom dobrog organizatora putovanja. 
Organizator putovanja odgovara za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na organiziranje putovanja predviđenih Ugovorom i Zakonom o obveznim odnosima.
Ukoliko prije ili za vrijeme ispunjavanja Ugovora nastupe vanjske izvanredne i nepredvidive okolnosti koje se nisu mogle spriječiti, izbjeći ili otkloniti, a koje bi da su postojale u vrijeme sklapanja Ugovora, bile za organizatora putovanja opravdan razlog da Ugovor ne sklopi (npr. rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode i sl.), organizator putovanja može raskinuti Ugovor i/ili ponuditi putniku izmijenjeni Ugovor s ponudom koja sadrži izvršene izmjene te utjecaj tih izmjena na cijenu putovanja. Ponuda izmijenjenog Ugovora smatra se prihvaćenom ukoliko ugovaratelj ne raskine ranije sklopljeni Ugovor u poslovnici   organizatora   putovanja   ili   pošalje na službeni mail obavjest o odustajanju u roku od dva radna dana od dana primitka prijedloga izmjene Ugovora.

OBVEZE PUTNIKA

Ugovaratelj je dužan platiti organizatoru putovanja ugovorenu cijenu za putovanje u skladu sa Uvjetima putovanja.
Putnik je dužan na zahtjev organizatora putovanja pravodobno dostaviti sve podatke potrebne za organiziranje putovanja.
Putnik je dužan u pisanom ili drugom odgovarajućem obliku, obavijestiti o neispunjenju ili neurednom ispunjenju bilo koje usluge iz Ugovora osobu koja je tu uslugu pružila, što je prije moguće, a organizatora putovanja najkasnije u roku od osam dana od dana završetka putovanja.
Putnik odgovara za štetu koju prouzroči neispunjenjem navedenih obveza.

KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđeni smještajni objekti, restorani i prijevozna sredstva opisani su prema službenoj kategorizaciji lokalne turističke organizacije u vrijeme izdavanja Programa putovanja. Standardi smještaja, prehrane i drugih usluga pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi.
Ako putnik koristi trokrevetnu sobu ili višekrevetnu sobu u hotelu najčešće hotelijer daje dvokrevetnu sobu sa pomoćnim ležajevima. Kvaliteta pomoćnog (dodatnog) ležaja u potpunosti ovisi o hotelu. Organizator ni u kom slučaju ne snosi odgovornost po bilo kom pitanju kvalitete pomoćnog ležaja, te eventualno nezadovoljstvo putnika proizašlo iz ovih razloga ne može biti predmetom prigovora. Usmeni dogovori prilikom sklapanja i provedbe Ugovora ne vrijede i ne obvezuju organizatora putovanja u većoj mjeri nego što su opisani u pisanom obliku u katalogu ili programu putovanja ili ponudi.

POTREBAN BROJ PUTNIKA U GRUPI

Za sve programe napravljena je kalkulacija cijene na osnovi jednog korisnika usluge ili određenog broja korisnika. Tu informaciju organizator putovanja obavezan je navesti u ponudi. 

VALUTNA KLAUZULA, PROMJENA CIJENE ARANŽMANA ZBOG PROMJENE CIJENE GORIVA

Organizator putovanja ima pravo na povećanje ugovorene cijene paket aranžmana ako je nakon sklapanja ugovora promijenjen tečaj ugovorene valute, ako je došlo do povećanja troškova prijevoza, uključujući i troškove goriva ili do povećanja pristojbi za određene usluge (u zračnim i ostalim lukama i sl.) koje utječu na cijenu putovanja, a za koje nije znao ni mogao znati.

OTPLATA ARANŽMANA

Svaka Ponuda sadrži dvije mogućnosti otplate ugovorenog paket aranžmana.
Prva mogućnost podrazumijeva uplatu paket aranžmana gotovinom i virmanskim uplatama (banka, pošta, internet bankarstvo).
Druga mogućnost je otplata paket aranžmana kombinacijom kartice, gotovine i virmana uz mogućnost otplate u više obroka . 
Organizator putovanja može ponuditi plaćanje karticama odjednom ili obročnu otplatu i to najviše do – Diners 12 rata, Cirrus Maestro (ovisno o banci) do 12 rata.
Ugovaratelj može jednokratno uplatiti slijedećim karticama (svih banaka): Master Card, Visa, Cirrus Mestro, American Express, Diners.
Predujam se uplaćuje u iznosu 30% od ukupne cijene odabranog aranžmana odmah po zaključenju Ugovora. Iznos predujma može biti i veći, a točan iznos predujma definiran je u samoj ponudi. 
Rate prije početka putovanja uplaćuju se u poslovnicama organizatora putovanja ili virmanskim putem (internet bankarstvo, u pošti, u banci). 
Odgoda plaćanja ostvaruje se isključivo ako ugovaratelj plaća putem kartica. U slučaju nepridržavanja uvjeta otplate aranžmana organizator putovanja nije dužan putniku osigurati mjesto u hotelu ili autobusu , te ima pravo raskinuti Ugovor uz naknadu stvarno nastalog troška i naknadu u određenom postotku od ugovorene cijene aranžmana, bez obveze prethodnog usmenog ili pisanog upozoravanja ugovaratelja. Troškovi svih putovanja uvijek moraju biti podmireni prije puta.

PUTNO OSIGURANJE

Putnik zdravstveno osiguran u Republici Hrvatskoj ima pravo na zdravstvene usluge u zemlji i inozemstvu u zemljama s kojima je Republika Hrvatska sklopila Konvenciju o osiguranju u opsegu, prema uvjetima i propisima zdravstvenog osiguranja.
Prema Zakonu o pružanju usluga u turizmu organizator putovanja mora svim putnicima prilikom zaključenja Ugovora ponuditi, uz nadoplatu, dodatnu policu zdravstvenog osiguranja koja pokriva troškove liječenja i ostale troškove proizašle uslijed bolesti ili ozljede na putu (do osiguranjem ugovorenog iznosa i u skladu sa Uvjetima za putno osiguranje). Zdravstveno osiguranje je dobrovoljno dodatno osiguranje tijekom puta. Kupnjom police osiguranja Ugovaratelj prihvaća Uvjete osiguranja i upoznat je sa informacijom koji su rizici pokriveni policom. Dužnost je putnika da organizatoru putovanja prilikom potpisivanja Ugovora i/ili uplaćivanja akontacijske rate dostavi potrebne podatke za osiguranje i podmiri troškove. Organizator putovanja neće bez  potrebnih podataka za osiguranje preuzeti uplatu od putnika. Potrebni podaci za osiguranje su: ime i prezime, 
datum rođenja, broj putovnice. 
Organizator putovanja je u paketu ponudio i osiguranje od nesretnog slučaja koje je sklopljeno sa Croatia osiguranjem pod brojem 217210000994.
Prema Zakonu o pružanju usluga u turizmu organizator putovanja je skloozi Ugovor o osiguranju jamčevine za turistički paket aranžman sa Croatia osiguranjem  pod brojem 298210400002. Prema navedenom Ugovoru članak 1.osiguratelj se obvezuje da će svakom putniku naknaditi: plaćenu cijenu putovanja po turističkom paket aranžmanu, ako zbog platne nemogućnosti ili stečaja osiguranika izostanu usluge.

OTKAZIVANJE PUTOVANJA OD STRANE PUTNIKA

U slučaju odustajanja putnika od aranžmana organizator ima pravo na naknadu troškova nastalih do
trenutka odustajanja bez obzira na razlog odustajanja ( stvarno nastali troškovi) te odgovarajući postotak od razlike  ugovorene cijene aranžmana i stvarno nastalih troškova i to:
– za sva odustajanja od trenutka sklapanja Ugovora i/ili prve uplate ugovaratelja do najkasnije 60. dana prije početka putovanja organizator putovanja ima pravo zahtijevati naknadu 10% od razlike punog iznosa ugovorene cijene putovanja i stvarno nastalih troškova.
– za sva odustajanja od 59. do 30. dana prije početka putovanja organizator putovanja, osim stvarno nastalih troškova, ima pravo zahtijevati naknadu u visini 30% od razlike punog iznosa ugovorene cijene putovanja i stvarno nastalih troškova.
– za sva odustajanja od 29. do 15. dana prije početka putovanja organizator putovanja, osim stvarno nastalih troškova, ima pravo zahtijevati naknadu u visini 60% od razlike punog iznosa ugovorene cijene putovanja i stvarno nastalih troškova.
– za sva odustajanja od 14. do 8. dana prije početka putovanja organizator putovanja, osim stvarno nastalih troškova, ima pravo zahtijevati naknadu u visini 90% od razlike punog iznosa ugovorene cijene putovanja i stvarno nastalih troškova.
– za sva odustajanja od 7. do 0. dana prije planiranog puta, organizator putovanja ima pravo zahtijevati naknadu u visini 100% od ugovorene cijene putovanja. 
U slučaju nedolaska na putovanje bez prethodnog otkaza, organizator putovanja ima pravo zahtijevati naknadu u visini 100% od ugovorene cijene putovanja. Sva odustajanja moraju se prijaviti dolaskom u poslovnicu organizatora putovanja   ili   pošalje na službeni mail obavjest o odustajanju u roku od dva radna dana od dana primitka prijedloga izmjene Ugovora.
Ukoliko 21 dan prije konzumiranja aranžmana putnik nije uplatio ostatak iznosa ili osigurao neospornu naplatu  aranžmana, organizator putovanja smatra da je putnik odustao od rezervacije, bez mogućnosti isplate uplaćene  akontacije za putovanja.

OTKAZIVANJE PUTOVANJA OD STRANE ORGANIZATORA PUTOVANJA ILI PROMJENA PROGRAMA PUTA

Ako organizator putovanja prije početka konzumiranja aranžmana značajnije izmijeni program, smještaj ili cijenu, dužan je bez odgode o tome obavijestiti putnika u pisanom obliku. Putnik može u roku od 2 radna dana od primitka obavijesti organizatora putovanja i prihvatiti izmijenjeni program ili ga odbiti. U slučaju odbitka ili  oglušivanja na ponudu,organizator aranžmana se obvezuje u roku od 7 radnih dana vratiti putniku uplaćeni dio cijene, pod uvjetom da posjeduje podatke o broju tekućeg računa i naziv banke na koji se novci vraćaju.
 U slučaju prihvata, zamjenski aranžman koji mu je organizator aranžmana ponudio smatra se novim ugovorom  o aranžmanu, a putnik se odriče svih potraživanja prema organizatoru putovanja s bilo kojeg pravnog osnova koji bi proizlazio iz prvotnog Ugovora.
Organizator aranžmana je ovlašten jednostranom izjavom potpuno ili djelomično raskinuti ugovor, bez obveze naknade štete putniku, ako nastupe vanjske izvanredne i nepredvidive okolnosti koje se nisu mogle spriječiti, izbjeći ili otkloniti, a koje bi da su postojale u vrijeme sklapanja ugovora o organiziranju aranžmana bile opravdan razlog za organizatora aranžmana da ne sklopi ugovor. U tom slučaju putniku ima pravo na isplatu uplaćenog iznosa u cijelosti odnosno razlike u cijeni između ugovorenih i pruženih usluga.
Organizator aranžmana zadržava pravo otkaza, najkasnije 5 dana prije početka , ukoliko je aranžman otkazao glavni organizator za kojeg je organizator aranžmana bio posrednik u prodaji navedenog aranžmana.
Organizator aranžmana zadržava pravo promjene dana ili sata početka zbog nastupanja nepredviđenih okolnosti, pravo promjene smjera putovanja ukoliko se promijene uvjeti za provedbu aranžmana (promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u određenoj zemlji, elementarne nepogode ili druge situacije na koje organizator putovanja ne može utjecati), i to bez naknade štete, a prema važećim propisima u domaćem i međunarodnom prometu.

PRTLJAGA

Organizator putovanja ne preuzima odgovornost za izgubljenu, ukradenu ili oštećenu prtljagu i imovinu putnika koju je ponio sa sobom na putovanje. Prijave za izgubljenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku ili hotelu.  U slučaju gubitka prtljage u hotelu putnik zahtjev upućuje hotelu u kojem je prtljaga izgubljena.

RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Putnik ima pravo prigovora zbog neispunjene ugovorene usluge. Putnik je dužan uložiti pismeni prigovor organizatoru aranžmana, i to u roku od 8 dana od dana završetka aranžmana. Prigovori uloženi nakon proteka roka od 8 dana neće se uzeti u razmatranje. Naglašavamo da je u interesu putnika da nastupa u dobroj namjeri i iskaže volju za rješavanjem prigovora u tijeku aranžmana te svoj pismeni prigovor uputi davatelju usluge na licu mjesta ( putničkoj agenciji ) te od davatelja usluga zatraži pismenu potvrdu da je zaprimio prigovor.
Svaki putnik prigovor podnosi zasebno. Organizator aranžmana neće uzeti u razmatranje grupne prigovore. Organizator aranžmana je dužan donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 20 dana po primitku prigovora. Ako je potrebno radi prikupljanja informacija i provjere navoda iz prigovora, organizator aranžmana može odgoditi rok donošenja rješenja za još 14 dana, a o čemu je dužan, u pismenom obliku, obavijestiti korisnika podnositelja prigovora. Ukoliko je zbog krivnje organizatora aranžmana došlo do neispunjavanja programa ili dijela usluga, putnik ima pravo na naknadu u visini stvarne vrijednosti neiskorištenih usluga i ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. U slučaju sklapanja ugovora po “Fortuna sistemu” ili po “Last minute ponudi”, putnik nema pravo prigovora na kvalitetu smještaja.
Dok organizator putovanja ne donese rješenje, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u medije.